ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360454

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020141

รหัส SMIS 8 หลัก

137

จำนวนนักเรียน

1065360454

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 3 6 1
อนุบาล 2 2 9 11 1
รวม อนุบาล 5 12 17 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 6 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 2 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 5 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 50 29 79 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 6 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 8 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 5 13 1
รวมทั้งหมด 22 19 41 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 77 60 137 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ไตรภพ สุเมรุไหว ชาย Taripob Sumeruwhai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฑิฆัมพร กวางทุม หญิง thikhamphon kwangthum ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วาทิตย์ วังอินตา ชาย WATHIT WANGINTA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญนภา ทองนวม หญิง Pennapa Thongnuom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วรรศชรพล ขันทะรักษ์ ชาย Wacharapon Khantarak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ธารินี แก่นโงน หญิง Tarinee Keanngon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร อินมั่น หญิง Supaporn Inman ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ฐานิตา จันทร์ศร หญิง Thanita Janson ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อิสระพงศ์ แซ่เฮง ชาย Israpong saeheng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัสตร์ณัชชา เหลืองสุวรรณ หญิง Phatnutcha heangsuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี สมภพ นนท์ขุนทด ชาย Sompop Nonkhuntod ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพย์มณฑา วงษ์ธัญกรรม หญิง Thipmontha Wongthanyakram ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นัฐวุฒิ ด้วงสงกา ชาย Natthawut Duangsongka ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.46
ภาษาอังกฤษ 37.08
คณิตศาสตร์ 26.67
วิทยาศาสตร์ 33.23
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.23
ภาษาอังกฤษ 25.83
คณิตศาสตร์ 32.33
วิทยาศาสตร์ 25.83
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.48
ภาษาอังกฤษ 33.27
คณิตศาสตร์ 36.15
วิทยาศาสตร์ 41.46

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 69.69
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 31.00
วิทยาศาสตร์ 31.25
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.33
ภาษาอังกฤษ 29.50
คณิตศาสตร์ 23.67
วิทยาศาสตร์ 28.04
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.33
ภาษาอังกฤษ 23.33
คณิตศาสตร์ 26.67
วิทยาศาสตร์ 28.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 43,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 18 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 2
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 822,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 840 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 1 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 9
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 68,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 10 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 10
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 557,295.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 267,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 580,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 14
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 300 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 15
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 18 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 16
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 280,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 19 เมตร
ยาว 32 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 17
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 18
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 136,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 19
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 127,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 20
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 21
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 3,789,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 63 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านไทรดงยั้ง
ลำดับที่ 22
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 9 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 9 หน่วย
ความจุ 54 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านไทรดงยั้ง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านไทรดงยั้ง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด