ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360362

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020071

รหัส SMIS 8 หลัก

220

จำนวนนักเรียน

1065360362

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 12 8 20 1
อนุบาล 2 7 6 13 1
รวม อนุบาล 19 14 33 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 16 10 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 10 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 10 22 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 69 54 123 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 11 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 11 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 8 18 1
รวมทั้งหมด 34 30 64 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 122 98 220 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สาธิต ทองศรี ชาย Sathit Thongsri ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อัญญาณี สีหาราช หญิง Anyanee Seeharach ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิมลศิริ คงทัน หญิง Wimonsiri Kongtan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพาภรณ์ ปรางทอง หญิง Yupapron Prangtong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงนุช พลธรรม หญิง Nongnuch Poltam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จุรีรัตน์ มีเพชร หญิง Chureerat Meephet ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์ ชาย puttipong phetcharat ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จุฬาลักษณ์ พิทักษ์โสภณ หญิง Chularuk Pituksopon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชชา อภัยภักดิ์ หญิง Nutcha Apaipak ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นางสาว สุจิตรา อิ่มกระจ่าง หญิง Sujittra Uimkrajang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โชติกา ศรีสอน หญิง Chotika Srisorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนรินทร์ โอชะ ชาย Thanarin Ocha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพาชา นวลหลง หญิง Tipacha Nounlong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย กิตติ อุทก ชาย Kitti Authok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กรกฎ ว่องนุกูลสวัสดิ์ ชาย Korakot Wongnugulsawat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประวิญ ชามนตรี ชาย Prawin Chamontri พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ภัชธนัญ จันทะคุณ หญิง Phattachanan Chantakun ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต.หญิง พิชชาภรณ์ เกิดผล หญิง Pitchayaporn Koedphon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.75
ภาษาอังกฤษ 25.89
คณิตศาสตร์ 26.79
วิทยาศาสตร์ 25.82
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.76
ภาษาอังกฤษ 31.70
คณิตศาสตร์ 28.64
วิทยาศาสตร์ 40.32
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.47
ภาษาอังกฤษ 23.75
คณิตศาสตร์ 30.91
วิทยาศาสตร์ 32.75

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.10
ภาษาอังกฤษ 26.38
คณิตศาสตร์ 20.76
วิทยาศาสตร์ 28.76
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.22
ภาษาอังกฤษ 25.48
คณิตศาสตร์ 23.48
วิทยาศาสตร์ 31.91
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.75
ภาษาอังกฤษ 29.50
คณิตศาสตร์ 16.33
วิทยาศาสตร์ 34.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดสุพรรณพนมทอง
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 25 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสุพรรณพนมทอง
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 7 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสุพรรณพนมทอง
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 181,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสุพรรณพนมทอง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 1,115,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 9 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสุพรรณพนมทอง
ลำดับที่ 5
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 174,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 73 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสุพรรณพนมทอง
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 11 เมตร
ยาว 17 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสุพรรณพนมทอง
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 72,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสุพรรณพนมทอง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 198,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 26 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสุพรรณพนมทอง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 20 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสุพรรณพนมทอง
ลำดับที่ 10
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสุพรรณพนมทอง
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสุพรรณพนมทอง
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 184,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสุพรรณพนมทอง
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 1,639,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสุพรรณพนมทอง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสุพรรณพนมทอง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด