ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360380

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020058

รหัส SMIS 8 หลัก

208

จำนวนนักเรียน

1065360380

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 6 16 1
อนุบาล 2 10 9 19 1
รวม อนุบาล 20 15 35 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 10 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 14 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 16 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 17 11 28 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 64 65 129 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 5 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 6 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 9 18 1
รวมทั้งหมด 24 20 44 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 108 100 208 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัญชลี จันประตูมอญ หญิง Anchalee Chanpratomon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปาริฉัตร แก้วบุญมา หญิง parichat Kaewboonma ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ แสนจันทร์ ชาย ืnarong sanchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นวิยา ยังหุ่น หญิง Nawiya Yanghun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพนนต์ ณ ลำปาง ชาย Noppanon Na Lampang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปณิสา สถาพร หญิง Panisa Sataporn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย กฤษฎา อุดทา ชาย krissada outta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัมพิรา จันทร์ศรีวงค์ หญิง Ampira Chansriwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลณัท ตรีสูนย์ หญิง Kamonnut Treesun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา บ่อคำ หญิง Khanitta Borkam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐนันท์ น่วมด้วง หญิง Nattanun Nuamduang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรวุฒิ แสนนิทรา ชาย WORAWUT WORAWUT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัชราภรณ์ วงษาบุตร หญิง wacharapond wongsabut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติภัสร์ สิริบัวยิ้ม หญิง Thitipas Siribuayim ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมพล พรมวังขวา ชาย Chaloempol Promwangkwa ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรางคณา ทรัพย์สิน หญิง Warangkhana Trupsin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.10
ภาษาอังกฤษ 31.54
คณิตศาสตร์ 28.85
วิทยาศาสตร์ 40.31
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.05
ภาษาอังกฤษ 22.32
คณิตศาสตร์ 28.93
วิทยาศาสตร์ 38.50
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.48
ภาษาอังกฤษ 33.08
คณิตศาสตร์ 32.69
วิทยาศาสตร์ 43.27

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.63
ภาษาอังกฤษ 30.38
คณิตศาสตร์ 23.38
วิทยาศาสตร์ 28.88
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.33
ภาษาอังกฤษ 30.67
คณิตศาสตร์ 17.33
วิทยาศาสตร์ 31.94
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.64
ภาษาอังกฤษ 25.33
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 30.67

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านใหม่ชัยเจริญ
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 1,120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านใหม่ชัยเจริญ
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 735,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านใหม่ชัยเจริญ
ลำดับที่ 3
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านใหม่ชัยเจริญ
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านใหม่ชัยเจริญ
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 86 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านใหม่ชัยเจริญ
ลำดับที่ 6
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 50 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านใหม่ชัยเจริญ
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านใหม่ชัยเจริญ
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 735,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านใหม่ชัยเจริญ
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 957,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านใหม่ชัยเจริญ
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 900,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 15 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 15 หน่วย
ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านใหม่ชัยเจริญ
ลำดับที่ 11
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 6 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านใหม่ชัยเจริญ
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 25
งบประมาณ 35.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ไม่มีผู้อยู่อาศัย   : ใช้ประโยชน์อย่างอื่น
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านใหม่ชัยเจริญ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านใหม่ชัยเจริญ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด