ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360175

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020011

รหัส SMIS 8 หลัก

139

จำนวนนักเรียน

1065360175

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 5 14 1
อนุบาล 2 5 5 10 1
รวม อนุบาล 14 10 24 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 10 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 14 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 10 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 6 18 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 60 55 115 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 74 65 139 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ไพฑูรย์ พิกุลเงิน ชาย Phaitoon Phikulngoen ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชรี ตัณฑุลอุดม หญิง Patcharee Tanthun-udom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดลใจ มากทรัพย์ หญิง Donjai Maksup ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทนงศักดิ์ ใสไหม ชาย Thanongsak Saimai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กมลรัศมิ์ แจ่มวิจิตโต หญิง Sukanya Jamvijitto ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ธัญญาเรศ เร่ในไพร หญิง Thanyared Renaipai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แคทติยา ทองจีน หญิง Khatthiya Thongchin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เวตร ป้อมสาหร่าย ชาย Watr Pomsarai ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สมประสงค์ ตัณฑุลอุดม ชาย Somprasong Thanthunlaudom ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง กรรณิกา กลิ่นถือศีล หญิง Kannika Klinthuesin อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิจิตรา สายทอง หญิง Pichittra Saithong เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.58
ภาษาอังกฤษ 40.63
คณิตศาสตร์ 23.75
วิทยาศาสตร์ 38.82
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.50
ภาษาอังกฤษ 34.06
คณิตศาสตร์ 38.13
วิทยาศาสตร์ 38.09
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.96
ภาษาอังกฤษ 40.54
คณิตศาสตร์ 33.93
วิทยาศาสตร์ 43.36

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดกรุงศรีเจริญ
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 366,150.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกรุงศรีเจริญ
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 40 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกรุงศรีเจริญ
ลำดับที่ 3
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกรุงศรีเจริญ
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 297,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 96 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกรุงศรีเจริญ
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 55 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกรุงศรีเจริญ
ลำดับที่ 6
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 220,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 230 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกรุงศรีเจริญ
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 18,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 6 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกรุงศรีเจริญ
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 137,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกรุงศรีเจริญ
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ กึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 1 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 108 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกรุงศรีเจริญ
ลำดับที่ 10
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกรุงศรีเจริญ
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดกรุงศรีเจริญ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดกรุงศรีเจริญ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด