ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360381

รหัส Obec 6 หลัก

20

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020059

รหัส SMIS 8 หลัก

173

จำนวนนักเรียน

1065360381

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 9 16 1
อนุบาล 2 8 8 16 1
รวม อนุบาล 15 17 32 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 7 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 6 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 53 40 93 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 7 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 5 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 5 14 1
รวมทั้งหมด 31 17 48 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 99 74 173 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านซำหวาย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ หญิง Suphakarn Phongthanaphoom ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัมพร บุญทอง หญิง Amporm Buntong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมบูรณ์ บุญทอง ชาย Somboon Bunthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา บุญประเสริฐ หญิง Wassana Boonprasoet ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อารีย์ ศรีสุกอง หญิง Aree Sreesukong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ หญิง SUPAKARN PONGTHANAPOOM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อุบลรัตน์ สีตนไชย หญิง Ubolrat Seetonchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์มาดา วงศ์ศิริธนดล หญิง Pimmada Wongsiritanadol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชฎาภรณ์ รัตนะ หญิง Ratchadaporn Rattana ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ สุขเอม หญิง Kanokwan Sukem ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภูมินทร์ ผุยน้อย ชาย Poomin Phuynoi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อนุชา นิดตา ชาย Anucha Nidta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จริยา คำเที่ยง หญิง ๋Jariya Khamtiang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นวลพรรณ ไทยสวน หญิง NUANPHAN THAISUAN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อัจฉราวรรณ วิไลสมสกุล หญิง ATCHARAWAN WILAISOMSAKUL ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุบลรัตน์ ศรีตนไชย หญิง ๊Ubolrat Seetonchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พุฒธชาติ ด้วงพรม หญิง Phutthachat Duangphrom ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาลี เจริญภาพ หญิง SUMALE JAREANPHAP ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิรัตน์ ภักดีเขียว หญิง Wirat Pakdeekheaw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงศธร ราชเพียแก้ว ชาย Phongsakorn Radpearkeaw ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.13
ภาษาอังกฤษ 24.58
คณิตศาสตร์ 30.42
วิทยาศาสตร์ 31.08
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.21
ภาษาอังกฤษ 32.92
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 44.17
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.65
ภาษาอังกฤษ 25.42
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 37.29

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.14
ภาษาอังกฤษ 22.86
คณิตศาสตร์ 24.57
วิทยาศาสตร์ 32.36
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.83
ภาษาอังกฤษ 42.00
คณิตศาสตร์ 28.67
วิทยาศาสตร์ 30.67
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.83
ภาษาอังกฤษ 26.00
คณิตศาสตร์ 20.67
วิทยาศาสตร์ 33.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านซำหวาย
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 169,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซำหวาย
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 225,530.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 75 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซำหวาย
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซำหวาย
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 56,565.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซำหวาย
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซำหวาย
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 644,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซำหวาย
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 568,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 75 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซำหวาย
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,483,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 60 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซำหวาย
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 7 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซำหวาย
ลำดับที่ 10
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 73,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 123 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซำหวาย
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซำหวาย
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซำหวาย
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 310,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซำหวาย
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 1,777,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 60 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซำหวาย
ลำดับที่ 15
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 175,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 500 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซำหวาย
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 11 เมตร
ยาว 14 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซำหวาย
ลำดับที่ 17
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านซำหวาย

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านซำหวาย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด