ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360428

รหัส Obec 6 หลัก

20

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020110

รหัส SMIS 8 หลัก

202

จำนวนนักเรียน

1065360428

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 6 16 1
อนุบาล 2 5 3 8 1
รวม อนุบาล 15 9 24 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 7 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 6 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 9 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 8 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 15 23 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 65 54 119 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 8 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 9 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 4 17 1
รวมทั้งหมด 38 21 59 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 118 84 202 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านซำรัง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย รัตน์ เกตุจันทร์ ชาย RAT KETCHAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง จินตนา ศรีจันทร์นิตย์ หญิง Jintana Srijunnit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัชนี ทองดี หญิง Ratchanee Thongdee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิรัตดา สินสวัสดิ์ หญิง Wiratda Sinsawat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บันทูน กันทวงศ์ หญิง Buntoon Kantawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนตรี สีบุญ ชาย Montree Seboon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชิดชนก เกาะกลาง หญิง chetchanog korkang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัตฏิญา ศิริพรม หญิง Kattiya Siriprom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิภาภรณ์ พรมเกษ หญิง Nipaporn Phormkaet ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มิ่งขวัญ พันลำภัก หญิง Mingkwan Panlampak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมปอง มาไชยนาม หญิง Sompong Machinam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิราณี เอี่ยมสำอาง หญิง Siranee Aiamsamarng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ ฤทธิ์หมี หญิง ๋Jutamas Litmee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนภร เรืองธนกิตติ หญิง Tanaporn Rueangtanakitti ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐดนัย ใจรัก ชาย Natdanai Jairak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย หล่าน สนใจ ชาย Lan Sonji ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย คณาธิป อันยงค์ ชาย Kanathip Unyong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ปัตติญา ปราบโจร หญิง Pattiya Prabjon ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย กิตติคุณ เพ็ชรนิล ชาย Kittikun Phetnin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑารัตน์ รุ่งเรื่องศักดิ์ หญิง ๋JUTARAT RUNGRUEANGSAK ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.95
ภาษาอังกฤษ 27.33
คณิตศาสตร์ 30.33
วิทยาศาสตร์ 30.28
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.53
ภาษาอังกฤษ 22.50
คณิตศาสตร์ 28.75
วิทยาศาสตร์ 41.94
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.13
ภาษาอังกฤษ 25.25
คณิตศาสตร์ 31.50
วิทยาศาสตร์ 38.75

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.82
ภาษาอังกฤษ 27.86
คณิตศาสตร์ 23.43
วิทยาศาสตร์ 30.46
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.50
ภาษาอังกฤษ 28.86
คณิตศาสตร์ 26.00
วิทยาศาสตร์ 31.07
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.80
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 27.20
วิทยาศาสตร์ 34.80

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านซำรัง
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 63,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 220 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซำรัง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 1,298,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซำรัง
ลำดับที่ 3
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซำรัง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซำรัง
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซำรัง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 820,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซำรัง
ลำดับที่ 7
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 470 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซำรัง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 320,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 0 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซำรัง
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซำรัง
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซำรัง
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซำรัง
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซำรัง
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 157,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 23 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซำรัง
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 115,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซำรัง
ลำดับที่ 15
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซำรัง
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 280,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซำรัง
ลำดับที่ 17
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 10 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซำรัง
ลำดับที่ 18
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 5 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซำรัง
ลำดับที่ 19
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซำรัง
ลำดับที่ 20
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านซำรัง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านซำรัง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด