ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360429

รหัส Obec 6 หลัก

20

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020111

รหัส SMIS 8 หลัก

233

จำนวนนักเรียน

1065360429

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 12 11 23 1
อนุบาล 2 9 10 19 1
รวม อนุบาล 21 21 42 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 8 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 10 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 11 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 20 6 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 7 17 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 74 49 123 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 8 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 11 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 11 25 1
รวมทั้งหมด 38 30 68 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 133 100 233 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านชมภู

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ประทีป จันทร์รักษ์ ชาย Prateep Chanrak ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จารุณี ตรงต่อกิจ หญิง jalunee thongtorkit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัตราภรณ์ กันธุ หญิง Phattraphon Kunthu ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จรรยาพร เสาร์คำ หญิง Janyaporn Saokham ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษณา เส็งสอน หญิง Krisana Sengsron ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรศักดิ์ อินทร์เรืองศรี ชาย Surusak Inruangsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แสงตะวัน จันทร์ศร ชาย Sangtawan Chansorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรหมมาตร์ ศรีแก้ว ชาย Prommart Srikaew ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภาพร เสนานุช หญิง Suphaphon Senanut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชกานต์ คำน้ำปาด หญิง Nitchakan Khamnampat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศญาดา ศิริรัตนเดชากูล หญิง Sayada Sirirattanadechakool ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาพร บรรเทิง หญิง SUPAPORN BRANTHERNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สายใจ สิงห์หะ หญิง SAIJAI SINGHA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เสาวลักษณ์ เหมะสุทธินันท์ หญิง Saowalak Hemasutinan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิศจี ป้อมทอง หญิง SISAJEE POMTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย แสวง แก้วเปี้ย ชาย SAWANG KAEWPIA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วุฒิไกร ผันเงิน ชาย Wutthakrai PHungoenn ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หฤทัย แย้มยอด หญิง Haruethai Yamyod ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว จริยภรณ์ โตสมบัติ หญิง Jariyaporn Tosombat ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมรสิริ โพธิ์พริก หญิง Amornsiri Phophrig ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.46
ภาษาอังกฤษ 21.00
คณิตศาสตร์ 28.50
วิทยาศาสตร์ 30.64
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.82
ภาษาอังกฤษ 30.83
คณิตศาสตร์ 29.76
วิทยาศาสตร์ 33.29
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.42
ภาษาอังกฤษ 27.21
คณิตศาสตร์ 32.06
วิทยาศาสตร์ 33.06

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.75
ภาษาอังกฤษ 27.80
คณิตศาสตร์ 19.40
วิทยาศาสตร์ 28.00
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.47
ภาษาอังกฤษ 25.07
คณิตศาสตร์ 25.87
วิทยาศาสตร์ 31.60
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.28
ภาษาอังกฤษ 25.56
คณิตศาสตร์ 24.67
วิทยาศาสตร์ 32.11

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านชมภู
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ยาว 54 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านชมภู
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านชมภู
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านชมภู
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านชมภู
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 437,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านชมภู
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 150,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 26 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านชมภู
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านชมภู
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 6 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านชมภู
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 149,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านชมภู
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ วันครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านชมภู
ลำดับที่ 11
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านชมภู
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านชมภู
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านชมภู
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านชมภู
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านชมภู

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านชมภู

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด