ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360342

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020052

รหัส SMIS 8 หลัก

189

จำนวนนักเรียน

1065360342

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 7 14 1
อนุบาล 2 8 16 24 1
รวม อนุบาล 15 23 38 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 16 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 9 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 10 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 14 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 20 12 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 13 28 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 77 74 151 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 92 97 189 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเนินสะอาด

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วัชระ มาลี ชาย Watchara Malee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธิดารัตน์ ขำสาธร หญิง Thidarat Kamsathron ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มัลลิกา แสนประสิทธิ์ หญิง Malika Sanprasit ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนา คำสวัสดิ์ หญิง Rattana Kamsawat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมพร แปลงวงค์ หญิง Somporn Pleangwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มนัสวี อุ่นขจี หญิง Manatsawee Ounkajee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มะลิวัลย์ คำเที่ยง หญิง Mrs.Maliwan Khamthiang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนพงษ์ มณฑาทิพย์ ชาย Tanapong Montatip ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ รุ่งทอง หญิง Thidarat Rungthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิราภรณ์ โสดา หญิง Siraporn Soda ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภาวินันท์ จันทะวงษ์ หญิง Phawinan Chanthawong เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ศิริวรรณ ขุนชาวนา หญิง Siriwan Khunchaona ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.88
ภาษาอังกฤษ 31.67
คณิตศาสตร์ 27.33
วิทยาศาสตร์ 30.59
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.32
ภาษาอังกฤษ 40.33
คณิตศาสตร์ 39.50
วิทยาศาสตร์ 41.70
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.92
ภาษาอังกฤษ 33.97
คณิตศาสตร์ 27.94
วิทยาศาสตร์ 38.76

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเนินสะอาด
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 2,190,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 456 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเนินสะอาด
ลำดับที่ 2
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 250 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเนินสะอาด
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเนินสะอาด
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 233,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 31 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเนินสะอาด
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 24 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเนินสะอาด
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 1,086,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 456 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเนินสะอาด
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 583,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเนินสะอาด
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 18 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 18 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเนินสะอาด
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเนินสะอาด
ลำดับที่ 10
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 560,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเนินสะอาด
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 1,476,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 456 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเนินสะอาด
ลำดับที่ 12
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 62 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเนินสะอาด
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเนินสะอาด
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 59,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 21 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเนินสะอาด
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 576 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเนินสะอาด

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเนินสะอาด

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด