ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360169

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020005

รหัส SMIS 8 หลัก

141

จำนวนนักเรียน

1065360169

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 3 6 1
อนุบาล 2 3 5 8 1
รวม อนุบาล 6 8 14 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 1 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 4 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 46 23 69 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 9 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 5 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 17 26 1
รวมทั้งหมด 27 31 58 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 79 62 141 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย เนตร ใจเร็ว ชาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จำปี อ่ำอำไพ ชาย Jumpee Amumpai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญเรือน เสือกล้า หญิง Boonruan Suakla ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อมลวรรณ ศรีคำ หญิง Amonwan Srikam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สาลี่ สืบสายอ่อน หญิง Salee Siubsaion ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นริศรา ศรีคง หญิง NARISSARA SRIKHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐินี แก้ววิเชียร หญิง ์Nattinee Kaewvichian ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติยา ประสงค์ หญิง Thitiya Prasong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุจิตรา โตมอญ หญิง Sujitra Tomn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนาเศรษฐ์ โภชน์อุดมสิน ชาย Thanasret Phot-Udemsin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพิชญา มาเมือง หญิง Supitchaya Mamueang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัชชา ไชยวิเศษ หญิง NUTCHA CHAIVISET ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สถาพร เกตุศรีบุรินทร์ ชาย Sathapron Ketsriburin ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง รอดภัย หญิง Namphueng Rodphai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เมือง เมืองขวา ชาย ํMueang Mueangkhwa นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ภานุพงษ์ อินทะพาท ชาย Phanuphong Inthapat พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิตาพร พุกอิ่ม หญิง ืTitaphorn Phukaim ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.66
ภาษาอังกฤษ 39.06
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 37.89
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.18
ภาษาอังกฤษ 26.07
คณิตศาสตร์ 31.79
วิทยาศาสตร์ 34.07
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.44
ภาษาอังกฤษ 31.67
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 39.94

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.67
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 20.25
วิทยาศาสตร์ 29.19
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.50
ภาษาอังกฤษ 28.27
คณิตศาสตร์ 19.27
วิทยาศาสตร์ 29.16
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.79
ภาษาอังกฤษ 24.71
คณิตศาสตร์ 24.00
วิทยาศาสตร์ 33.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 2,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 1,800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 432 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 370,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 3,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 125,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 27 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด