ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360349

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020090

รหัส SMIS 8 หลัก

199

จำนวนนักเรียน

1065360349

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 10 18 1
อนุบาล 2 3 7 10 1
รวม อนุบาล 11 17 28 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 15 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 10 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 13 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 11 22 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 55 65 120 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 8 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 8 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 6 16 1
รวมทั้งหมด 29 22 51 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 95 104 199 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ปรียาวดี บัวแก้ว หญิง PREEYAWADEE BUAKAEW ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ประทีป บุญสนอง หญิง PRATEEP BOONSANONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นุจรี สุภีสุทธิ์ หญิง NUTCHAREE SUPHEESUT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ณัฐรดาพร เสมาทอง หญิง Natradaphon semathong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย บุญเสริม บัวคง ชาย Boonserm Buakhong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นเรศ ปิ่นทับทิม ชาย ์Nares PinTubtim ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยพร สินมา หญิง Thunyaporn sinma ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว รุ่งทิวา อ้อยเชิง หญิง Roongtiwa Aoycherng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทธิดา นามไพร หญิง Sutthida Namprai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรี ศรีสุวรรณ หญิง Pachry Sesuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รุ่งอนันต์ สีนวน ชาย Runganan Seenuan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธราเทพ บุตรอินทร์ ชาย Tharatep Bute-In ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภัสสร อินทะรังษี หญิง Prapatsorn Intarangsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัชสุเมย์ ราชเพียแก้ว หญิง Tachsumay Tachsumay ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมลดา สะพานทอง หญิง Pimollada Sapantong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สินีนารถ อากาศสุภา หญิง Sineenart Akartsupha ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.10
ภาษาอังกฤษ 38.50
คณิตศาสตร์ 23.00
วิทยาศาสตร์ 33.92
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.42
ภาษาอังกฤษ 23.83
คณิตศาสตร์ 32.00
วิทยาศาสตร์ 29.05
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.23
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 35.71
วิทยาศาสตร์ 36.39

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.08
ภาษาอังกฤษ 27.78
คณิตศาสตร์ 15.56
วิทยาศาสตร์ 29.98
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.86
ภาษาอังกฤษ 26.00
คณิตศาสตร์ 20.57
วิทยาศาสตร์ 28.21
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.17
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 29.00
วิทยาศาสตร์ 36.67

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านแก่งจูงนาง
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 450,850.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 16 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแก่งจูงนาง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแก่งจูงนาง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 313
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 11 เมตร
ยาว 19 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแก่งจูงนาง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 1,086,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 306 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแก่งจูงนาง
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านแก่งจูงนาง
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านแก่งจูงนาง
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 72,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแก่งจูงนาง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 1,036,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 468 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแก่งจูงนาง
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 266,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแก่งจูงนาง
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแก่งจูงนาง
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 242,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแก่งจูงนาง
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 63 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านแก่งจูงนาง
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแก่งจูงนาง
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 18,620.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 14 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านแก่งจูงนาง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านแก่งจูงนาง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด