ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360361

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020070

รหัส SMIS 8 หลัก

125

จำนวนนักเรียน

1065360361

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 5 6 11 1
อนุบาล 1 7 8 15 1
อนุบาล 2 7 4 11 1
รวม อนุบาล 19 18 37 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 9 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 11 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 9 20 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 40 48 88 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 59 66 125 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนสามัคคีธรรม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อารีย์ ลิ้มตระกูล ชาย Aree Limtrakool ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สว่าง อ้นชาวนา ชาย SAWANG ONCHAONA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง โชติรส คลองข่อย หญิง CHOTIROS KHLONGKOI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อังคณา วงค์หล้า หญิง ANGKHANA WONGLA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปรางค์ทิพย์ ปัญจะศรี หญิง Prangthip Panjasri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑรารัตน์ สกุลปทุมทอง หญิง Chutrarat Sakulpathumthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรินทร์ บุญมาวงค์ ชาย NARIN BOONMAWONG ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุวัฒน์ ทองหมื่นศรี ชาย Anuwat Thongmuensri นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สุรชัย สุรินทร์วงค์ ชาย Surachai Surinwong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.69
ภาษาอังกฤษ 26.94
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 30.39
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.97
ภาษาอังกฤษ 34.72
คณิตศาสตร์ 36.67
วิทยาศาสตร์ 40.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.55
ภาษาอังกฤษ 22.50
คณิตศาสตร์ 30.36
วิทยาศาสตร์ 33.86

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน สามัคคีธรรม
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน สามัคคีธรรม
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 19 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน สามัคคีธรรม
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน สามัคคีธรรม
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน สามัคคีธรรม
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 24,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน สามัคคีธรรม
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน สามัคคีธรรม
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 230,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 300 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน สามัคคีธรรม
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน สามัคคีธรรม
ลำดับที่ 9
ประเภท บ่อน้ำตื้น
แบบ อื่น ๆ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 1 เมตร
ยาว 1 เมตร
ลึก 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน สามัคคีธรรม
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 24,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน สามัคคีธรรม
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 493,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 26 เมตร
ยาว 44 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน สามัคคีธรรม
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 280,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน สามัคคีธรรม
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 480,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 74 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน สามัคคีธรรม
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 3,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 15 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน สามัคคีธรรม
ลำดับที่ 15
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 110 เมตร
ยาว 120 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน สามัคคีธรรม
ลำดับที่ 16
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 130,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน สามัคคีธรรม
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 11 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน สามัคคีธรรม
ลำดับที่ 18
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 377,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน สามัคคีธรรม
ลำดับที่ 19
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 510,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 230 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สามัคคีธรรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สามัคคีธรรม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด