ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360165

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020020

รหัส SMIS 8 หลัก

134

จำนวนนักเรียน

1065360165

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 4 14 1
อนุบาล 2 7 4 11 1
รวม อนุบาล 17 8 25 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 12 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 11 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 5 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 14 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 8 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 49 60 109 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 66 68 134 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดบางกระทุ่ม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว เทียมใจ สิทธิศักดิ์ หญิง Theimjai sittisak ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัตนา ขุนมธุรส หญิง RATTANA KHUNMATUROT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นุชนาถ บัวอาจ หญิง Nuchanart Bua-ard ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พิมศิริ เป็กธนู หญิง Pimsiri Pektanu ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวภา ทองประกอบ หญิง Suwapa Thongprakob ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นฤมล เส็งวัฒน์ หญิง Narumon Sengwat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปิยะนาถ บุญศรี หญิง Piyanat Bunsee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภูริชญา ขำสุนทร หญิง Puritchaya Khamsoontorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นนท์วิศิษฐ์ ทองอนันต์ ชาย NONVISIT THONGANAN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัฐวรรณ โคกทอง หญิง Ruthawan Khoktong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชา สุวรรณนำปน ชาย ANUCHA SUWANNUMPON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทัศไนย โพธิ์ทอง ชาย Tassanai Pohthong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรินญา มั่นเจริญ หญิง SARINYA MONJAREAN ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 70.55
ภาษาอังกฤษ 37.67
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 39.28
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.30
ภาษาอังกฤษ 28.93
คณิตศาสตร์ 34.64
วิทยาศาสตร์ 35.73
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 66.77
ภาษาอังกฤษ 44.82
คณิตศาสตร์ 48.21
วิทยาศาสตร์ 43.11

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดบางกระทุ่ม
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 396,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบางกระทุ่ม
ลำดับที่ 2
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 300 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบางกระทุ่ม
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบางกระทุ่ม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบางกระทุ่ม
ลำดับที่ 5
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบางกระทุ่ม
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 313
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 290,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 11 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางกระทุ่ม
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 4.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 3000 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบางกระทุ่ม
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบางกระทุ่ม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบางกระทุ่ม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด