ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

2/2565

ปีการศึกษา

360330

รหัส Obec 6 หลัก

21

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020085

รหัส SMIS 8 หลัก

292

จำนวนนักเรียน

1065360330

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 16 14 30 1
อนุบาล 2 11 9 20 1
รวม อนุบาล 27 23 50 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 10 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 18 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 12 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 19 12 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 13 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 17 31 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 93 82 175 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 14 33 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 8 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 5 13 1
รวมทั้งหมด 40 27 67 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 160 132 292 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ประทีป ป้อมส่าหร่าย ชาย Prathip Pomsarai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัชณิชา สีแตง หญิง RACHANICHA SRITANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลมัย เรืองสุกใส หญิง LAMAI RUANGSUKSAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรุโณทัย น้อยวงษ์ หญิง ARUNOTHAI NOIWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพัตรา กิ่งสีวงษ์ หญิง SUPATRA KINGSIWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุชาติ เมืองพรวน ชาย SUCHAT MUANGPHRUAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุชาดา หนิมพานิช หญิง SUCHADA NIMPANICH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขวัญเรือน เลือกหา หญิง Kwanruan Luakha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รำเพย ฤทธิ์เดช หญิง RUMPERY RITDECH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บรรจง อินตา หญิง Banjong Inta ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พิษณุ หนุนเพิ่ม ชาย phitsanu nunperm ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรรณทิพภา จำเนียรพรม หญิง Phanthippha Jamneanprom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ธัญญาศิริ ภูมิชัย ชาย Thanyasiri Phoomchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นทีกานต์ แจ้งโถง หญิง Nateekan Changthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพล วรรณสุข ชาย natthapon wannasuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งฤดี กองแดง หญิง rungruedee kongdang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา นพรัตน์ หญิง KANJANA NOPPARAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เฉลิม บุญยิ้ม ชาย Chaloem Bunyim นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง เพ็ชรี จำปาเป็น หญิง Phetcharee Champapen แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง พจนา กลั่นการนา หญิง POTJANA KLANKANNA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เรวดี สุขขวัญ หญิง Rewadee Sukhkhwan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.84
ภาษาอังกฤษ 32.33
คณิตศาสตร์ 29.90
วิทยาศาสตร์ 31.44
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.40
ภาษาอังกฤษ 29.69
คณิตศาสตร์ 30.94
วิทยาศาสตร์ 33.17
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.90
ภาษาอังกฤษ 34.88
คณิตศาสตร์ 35.24
วิทยาศาสตร์ 40.52
4 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.00
ภาษาอังกฤษ 30.57
คณิตศาสตร์ 34.86
วิทยาศาสตร์ 37.47
5 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.91
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.03
ภาษาอังกฤษ 28.79
คณิตศาสตร์ 38.79
วิทยาศาสตร์ 40.22
6 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.26
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.94
ภาษาอังกฤษ 33.95
คณิตศาสตร์ 42.42
วิทยาศาสตร์ 39.98

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.24
ภาษาอังกฤษ 28.29
คณิตศาสตร์ 18.88
วิทยาศาสตร์ 27.49
2 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.46
ภาษาอังกฤษ 27.74
คณิตศาสตร์ 17.16
วิทยาศาสตร์ 29.49
3 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.96
ภาษาอังกฤษ 29.04
คณิตศาสตร์ 21.12
วิทยาศาสตร์ 27.58

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด