ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360330

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020085

รหัส SMIS 8 หลัก

297

จำนวนนักเรียน

1065360330

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 18 13 31 1
อนุบาล 2 11 8 19 1
รวม อนุบาล 29 21 50 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 11 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 21 35 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 13 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 12 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 14 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 16 30 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 89 87 176 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 21 14 35 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 8 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 5 15 1
รวมทั้งหมด 44 27 71 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 162 135 297 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธีรพันธ์ พลายสังข์ ชาย Theerapun Plaisung ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัชณิชา สีแตง หญิง RACHANICHA SRITANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลมัย เรืองสุกใส หญิง LAMAI RUANGSUKSAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรุโณทัย น้อยวงษ์ หญิง ARUNOTHAI NOIWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพัตรา กิ่งสีวงษ์ หญิง SUPATRA KINGSIWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุชาติ เมืองพรวน ชาย SUCHAT MUANGPHRUAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุชาดา หนิมพานิช หญิง SUCHADA NIMPANICH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขวัญเรือน เลือกหา หญิง Kwanruan Luakha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บรรจง อินตา หญิง Banjong Inta ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พรรณทิพภา จำเนียรพรม หญิง Phanthippha Jamneanprom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พิษณุ หนุนเพิ่ม ชาย phitsanu nunperm ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นทีกานต์ แจ้งโถง หญิง Nateekan Changthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพล วรรณสุข ชาย natthapon wannasuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญาศิริ ภูมิชัย ชาย Thanyasiri Phoomchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งฤดี กองแดง หญิง rungruedee kongdang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา นพรัตน์ หญิง KANJANA NOPPARAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เฉลิม บุญยิ้ม ชาย Chaloem Bunyim นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง เพ็ชรี จำปาเป็น หญิง Phetcharee Champapen แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว เรวดี สุขขวัญ หญิง Rewadee Sukhkhwan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.40
ภาษาอังกฤษ 29.69
คณิตศาสตร์ 30.94
วิทยาศาสตร์ 33.17
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.90
ภาษาอังกฤษ 34.88
คณิตศาสตร์ 35.24
วิทยาศาสตร์ 40.52
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.00
ภาษาอังกฤษ 30.57
คณิตศาสตร์ 34.86
วิทยาศาสตร์ 37.47

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.46
ภาษาอังกฤษ 27.74
คณิตศาสตร์ 17.16
วิทยาศาสตร์ 29.49
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.96
ภาษาอังกฤษ 29.04
คณิตศาสตร์ 21.12
วิทยาศาสตร์ 27.58
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.29
ภาษาอังกฤษ 29.68
คณิตศาสตร์ 25.16
วิทยาศาสตร์ 30.58

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 1.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 1,769,880.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 612 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 960,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 1,380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 1,190,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 168 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 680,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 2,400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 720 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด