ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360331

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020086

รหัส SMIS 8 หลัก

128

จำนวนนักเรียน

1065360331

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 4 4 8 1
อนุบาล 1 6 4 10 1
อนุบาล 2 4 7 11 1
รวม อนุบาล 14 15 29 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 8 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 6 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 6 13 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 30 28 58 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 7 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 4 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 7 15 1
รวมทั้งหมด 23 18 41 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 67 61 128 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง เบญจมาศ รัตนประภา หญิง Benjamart Rattanaprapha ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว น้อย ช่างระเวียง หญิง Noi Changraveang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จงลักษณ์ สุทธิ หญิง CHONGLAK SUTTI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุบผา อินทนุ หญิง BUBPHA INTANU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ยุพา กลางจันทรา หญิง ํYupha Kangchanta ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรรณา เขมดำรง หญิง Wanna khemdamrong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปรีชา ศรีสมบัติ ชาย Preecha Srisombat ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว อารีย์ ยังเพ็ง หญิง Aree Yangpheng ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.53
ภาษาอังกฤษ 33.00
คณิตศาสตร์ 24.00
วิทยาศาสตร์ 35.51
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.38
ภาษาอังกฤษ 29.58
คณิตศาสตร์ 18.33
วิทยาศาสตร์ 33.08
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.25
ภาษาอังกฤษ 42.50
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 44.00

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.38
ภาษาอังกฤษ 26.25
คณิตศาสตร์ 26.00
วิทยาศาสตร์ 27.80
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.75
ภาษาอังกฤษ 28.50
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 28.06
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.50
ภาษาอังกฤษ 24.20
คณิตศาสตร์ 23.60
วิทยาศาสตร์ 33.60

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,760,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 134,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 740,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 130,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 867,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 690,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด