ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360350

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020091

รหัส SMIS 8 หลัก

126

จำนวนนักเรียน

1065360350

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 5 0 5 1
อนุบาล 1 5 4 9 1
อนุบาล 2 3 5 8 1
รวม อนุบาล 13 9 22 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 7 13 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 40 36 76 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 2 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 4 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 4 11 1
รวมทั้งหมด 18 10 28 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 71 55 126 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชูเกียรติ ภู่ใหญ่ ชาย Chukiat Phooyai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศลิษา เลิศล้ำ หญิง Salisa Lertlam ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
ส.อ. คุณากร อินตา ชาย Kunagon Inta ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิภาดา โฉมคำ หญิง Wipada Chomkham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จีรนันท์ อินรา หญิง jeeranan inra ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา อ่อนผา หญิง Sukanya Onpha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ จันทร์ต๊ะ ชาย Natthawut Chanta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สราวุฒิ คงนุ่น ชาย Sarawut Kongnun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพวรรณ์ เมิบขุนทด หญิง Tippawan Merbkhuntod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สุธิดา สุขชาวนา หญิง Suthida Sukchaona ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณภา พุดลา หญิง Phannapa Pudla ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภมาต สระสมทรัพย์ หญิง Supamat Srasomsab ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันชริกา สุนสาย หญิง Nancharika Soonsai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธาริณี แก่นโงน หญิง Tarinee Kaenlon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เยาวมาลย์ วรรณไทย หญิง Yaowaman Wannathai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรัญญา แช่มขำ หญิง Arunya Chamkom ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กชณิชา พุธฉิม หญิง Kchnicha Putchim ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมญาดา จันทร หญิง Pimyada Chantorn ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โยทกา แป้นเมือง หญิง Yotaka Phanmuang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.48
ภาษาอังกฤษ 34.58
คณิตศาสตร์ 26.67
วิทยาศาสตร์ 41.78
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.70
ภาษาอังกฤษ 26.50
คณิตศาสตร์ 29.00
วิทยาศาสตร์ 40.70
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.07
ภาษาอังกฤษ 33.93
คณิตศาสตร์ 39.29
วิทยาศาสตร์ 47.07

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.90
ภาษาอังกฤษ 28.09
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 27.89
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.75
ภาษาอังกฤษ 19.50
คณิตศาสตร์ 16.00
วิทยาศาสตร์ 28.25
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.50
ภาษาอังกฤษ 30.67
คณิตศาสตร์ 23.33
วิทยาศาสตร์ 30.67

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 20 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ เบ็ดเสร็จ ก.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 30 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 2,545.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 60 เมตร
ยาว 60 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 8,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 7 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 198,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 5 เมตร
ยาว 10 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 40 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
ลำดับที่ 10
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 5 เมตร
ยาว 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 291,585.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 177,210.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด