ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360174

รหัส Obec 6 หลัก

20

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020010

รหัส SMIS 8 หลัก

186

จำนวนนักเรียน

1065360174

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 12 3 15 1
อนุบาล 2 10 11 21 1
รวม อนุบาล 22 14 36 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 11 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 12 19 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 44 46 90 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 9 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 4 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 12 22 1
รวมทั้งหมด 35 25 60 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 101 85 186 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว โชติกา นิลมะณี หญิง chotika ninmanee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ประภาวรรณ รองเมือง หญิง Prapawan Rongmuang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สิทธิชัย ราวิล ชาย Sittichai Rawin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ดุษฎี คลังน้ำคู้ หญิง Dutsadee Klangnamku ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อุบล พงษ์พัฒน์ ชาย Ubon Pongpat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง อินทิรา รัตนโมรา หญิง Intira Rattanamora ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นาฏยา ไพบูลย์ หญิง Nataya Paiboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนกฤต ณัฐนิคม ชาย Tanakit Natnikom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จรรยา ณัฐนิคม หญิง Junya Natnikom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา มั่นประสิทธิ์ หญิง Wasana Manprasit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริชาติ หนิมพานิช หญิง Parichat Nimpanit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฐิติกุล เพ็งสลุด หญิง Titigun Phengsalud ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพาพร เชียงฝูง หญิง Yupaporn Chaingfung ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุวิมล อู่ไทย หญิง suwimon authai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศุภรัตน์ ดวงแก้ว หญิง Suparat Duangkeaw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรยุทธ ปรางทอง ชาย weerayut prangthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงรัตน์ ศรีสอาด หญิง Doungrat Srisaard ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพัชร บุญดี หญิง Jirapat Boondee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติมา แตงอ่อน หญิง Chutima thang-on ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว เบญจมาภรณ์ ทาแจ่ม หญิง Benjamaphon Tajam เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.14
ภาษาอังกฤษ 26.71
คณิตศาสตร์ 26.84
วิทยาศาสตร์ 33.96
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.95
ภาษาอังกฤษ 32.17
คณิตศาสตร์ 27.67
วิทยาศาสตร์ 31.03
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.13
ภาษาอังกฤษ 33.83
คณิตศาสตร์ 33.67
วิทยาศาสตร์ 39.37

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.05
ภาษาอังกฤษ 30.42
คณิตศาสตร์ 24.21
วิทยาศาสตร์ 27.37
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.83
ภาษาอังกฤษ 27.17
คณิตศาสตร์ 27.33
วิทยาศาสตร์ 32.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.29
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 22.57
วิทยาศาสตร์ 29.29

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดราษฎร์สโมสร
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 50 เมตร
ยาว 90 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎร์สโมสร
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 1,350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 50 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎร์สโมสร
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดราษฎร์สโมสร
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2497
งบประมาณ 144,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 17 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎร์สโมสร
ลำดับที่ 5
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 1,360,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ยาว 350 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎร์สโมสร
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดราษฎร์สโมสร
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎร์สโมสร
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 2,050,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎร์สโมสร
ลำดับที่ 9
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 120 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดราษฎร์สโมสร
ลำดับที่ 10
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 22 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎร์สโมสร
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดราษฎร์สโมสร
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 1,296,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดราษฎร์สโมสร

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดราษฎร์สโมสร

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด