ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360436

รหัส Obec 6 หลัก

21

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020128

รหัส SMIS 8 หลัก

272

จำนวนนักเรียน

1065360436

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 7 9 16 1
อนุบาล 1 15 9 24 1
อนุบาล 2 11 9 20 1
รวม อนุบาล 33 27 60 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 9 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 12 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 14 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 13 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 20 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 14 28 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 61 82 143 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 11 28 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 10 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 9 20 1
รวมทั้งหมด 39 30 69 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 133 139 272 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สายฟ้า แร่ทอง ชาย Sayfa Raretong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพฑูรย์ อินทรปราง ชาย PAITOON INTHARAPRANG รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุรกิต ศรีคำ ชาย Surakit Srikhum ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
สิบโท เวช น้อยเขียว ชาย Wach NoiKheaw ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมหมาย น้อยเขียว หญิง Sommai Noikheaw ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กนกพร ปุ่มเพชร หญิง Kanokporn Pumphet ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พิศมัย ฟักเอม หญิง Phitsamai fakaim ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงศธร ปินะถา ชาย Pongsathron Pinatar ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย พิชญ์ธนพัฒน์ พรปิติภัทร ชาย Pichtanapat Pornpitiphat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธนัตถ์ศักดิ์ ป้อมจัตุรัส ชาย Tanatsak Pomjaturat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สรัญญา เย็นฉ่ำ หญิง Saranya Yencham ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภัคพล นาจำรัส ชาย Pakkapon NaJamras ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริชาติ คำภาแก้ว หญิง Parachat Kompakeaw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กียารัตน์ คำปลิว หญิง Keeyarat Kampeaw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนพร กลิ่นหอม หญิง Thanaporn Klinhom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัทรา ทองพลับ หญิง Supattra thongplub ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทัพพสาร เพชรดิน ชาย Tuppasan petdin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงธิดา สนนอก หญิง Duangtida Sonnog ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏนิชา เอี่ยมสอาด หญิง Nutnicha Eiamsaard ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เณธิสา พุ่มพวง หญิง natisa poompung ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุษณีย์ สีทาสังข์ หญิง Ausanee Setasang ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.87
ภาษาอังกฤษ 33.65
คณิตศาสตร์ 33.08
วิทยาศาสตร์ 36.46
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.95
ภาษาอังกฤษ 42.69
คณิตศาสตร์ 41.54
วิทยาศาสตร์ 40.10
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.82
ภาษาอังกฤษ 34.17
คณิตศาสตร์ 31.33
วิทยาศาสตร์ 32.77

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.42
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 17.78
วิทยาศาสตร์ 27.18
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.29
ภาษาอังกฤษ 29.53
คณิตศาสตร์ 23.29
วิทยาศาสตร์ 30.03
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 65.80
ภาษาอังกฤษ 29.00
คณิตศาสตร์ 28.80
วิทยาศาสตร์ 37.60

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 27 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 2,062,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 6
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 225,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 71,238.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 20 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 310,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ก ตึก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 710,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 15
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 710,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 694,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 1 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 200 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 17
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 2,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 3 เมตร
ยาว 3 เมตร
ลึก 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 18
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 19
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 20
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 267,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 21
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อาคารโดมอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 22
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ก ตึก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 435,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 23
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 30 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 24
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,473,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 150 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ 25
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 20 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด