ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360373

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020040

รหัส SMIS 8 หลัก

257

จำนวนนักเรียน

1065360373

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 14 7 21 1
อนุบาล 2 11 11 22 1
รวม อนุบาล 25 18 43 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 14 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 11 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 12 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 18 16 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 7 17 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 84 66 150 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 8 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 14 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 11 21 1
รวมทั้งหมด 31 33 64 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 140 117 257 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเขาน้อย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ฆิณวุธ สิทธิยศ ชาย Kinnawut Sitthiyot ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัชนี เอี่ยมสอาด หญิง RATCHANEE AEAMSAAAD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มานิตา ฤทธิ์เดช หญิง MANITA RITDAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์ชนา ลำลอง หญิง JITTADA LAMLONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญสม เหล็กดี ชาย BUNSOM LEKDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วิภา อ่ำบางกระทุ่ม หญิง WIPA AMBANGKRATUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อรรณพ มาเมือง ชาย Annop Mamueng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กัลยา มาเมือง หญิง Kanlaya Mamueng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สำรวย ยังนา ชาย Sumruay Yang-Na ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กิตติยา แย้มศิริ หญิง kittiya ysemiri ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สกล อุไรรัตน์ ชาย Sakol Urairat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วสันต์ ผสม ชาย Wasant Phasom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พินิจ เจ๊กอิน ชาย Phinit Jek-In ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันเพ็ญ รอดภัย หญิง Wanpen Rodpai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นิศารัตน์ บุญยืน หญิง Nisarat Boonyuen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ จันมีเทศ หญิง Kanolwan Janmeethes ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปวริศร เตมียสูต ชาย Pawarisorn Teameeyasoot ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แสงเดือน แดงด้วง หญิง Sangdeuan Dangduang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว วราลี สมัครกสิกรรณ์ หญิง Waralee Samakkasikan เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.35
ภาษาอังกฤษ 28.04
คณิตศาสตร์ 26.52
วิทยาศาสตร์ 32.37
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.70
ภาษาอังกฤษ 22.34
คณิตศาสตร์ 27.19
วิทยาศาสตร์ 29.69
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.16
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 26.75
วิทยาศาสตร์ 33.55

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.94
ภาษาอังกฤษ 27.00
คณิตศาสตร์ 20.00
วิทยาศาสตร์ 26.83
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.43
ภาษาอังกฤษ 27.14
คณิตศาสตร์ 23.43
วิทยาศาสตร์ 27.39
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.70
ภาษาอังกฤษ 24.00
คณิตศาสตร์ 26.80
วิทยาศาสตร์ 29.60

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเขาน้อย
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 16,393,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 405 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขาน้อย
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 19,748.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขาน้อย
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 31 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาน้อย
ลำดับที่ 4
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาน้อย
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขาน้อย
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 1,920,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาน้อย
ลำดับที่ 7
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 270,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 350 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาน้อย
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 125,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาน้อย
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเขาน้อย
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขาน้อย
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเขาน้อย
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 1,150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 383 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเขาน้อย
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 198 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเขาน้อย
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 69,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 21 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขาน้อย
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขาน้อย
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 440,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขาน้อย

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขาน้อย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด