ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360163

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020031

รหัส SMIS 8 หลัก

133

จำนวนนักเรียน

1065360163

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 15 23 1
อนุบาล 2 5 5 10 1
รวม อนุบาล 13 20 33 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 7 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 9 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 15 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 8 13 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 50 50 100 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 63 70 133 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดท่ามะขาม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว สุนันทา คงนก หญิง Sunanta Khongnok เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรพล ลีมี ชาย Veerapol Leemee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาพร อุ้ยตา หญิง Wipaporn Auita ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นเรศวร์ เศรษฐสิงห์ ชาย Naret Settasing ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง วันเพ็ญ มูลวงค์ หญิง Wanpen Moolwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งฤทัย บุญพวง หญิง NUNGRUETHAI BOONPOUNG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นวลจันทร์ ยศปัญญา หญิง Nuanjan Yospanya ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภาสิริ คุณคำ หญิง Phasiri Khunkham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพเกล้า อ้นมี หญิง Noppaklao Onmee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 66.32
ภาษาอังกฤษ 40.68
คณิตศาสตร์ 24.55
วิทยาศาสตร์ 41.01
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.58
ภาษาอังกฤษ 34.17
คณิตศาสตร์ 32.92
วิทยาศาสตร์ 38.17
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 68.02
ภาษาอังกฤษ 39.64
คณิตศาสตร์ 34.29
วิทยาศาสตร์ 42.11

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดท่ามะขาม
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 166,104.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 104 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่ามะขาม
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช. 605/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 568,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 10 ที่
ใช้การไม่ได้ 10 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่ามะขาม
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดท่ามะขาม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 20 เมตร
ยาว 30 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่ามะขาม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 432 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่ามะขาม
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 474,795.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่ามะขาม
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 1,108,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่ามะขาม
ลำดับที่ 8
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 1,207,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 19 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่ามะขาม
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 1,692,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 16 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่ามะขาม
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 280,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 432 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่ามะขาม
ลำดับที่ 11
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 153,538.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 20 เมตร
ยาว 20 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่ามะขาม
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 207
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 933,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดท่ามะขาม
ลำดับที่ 13
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 1,827,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดท่ามะขาม
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 352,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดท่ามะขาม
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 127,680.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดท่ามะขาม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดท่ามะขาม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด