ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360378

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020044

รหัส SMIS 8 หลัก

236

จำนวนนักเรียน

1065360378

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 16 26 1
อนุบาล 2 11 14 25 1
รวม อนุบาล 21 30 51 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 6 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 8 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 16 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 13 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 7 17 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 76 63 139 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 6 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 9 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 9 15 1
รวมทั้งหมด 22 24 46 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 119 117 236 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนห้วยพลู

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง วิรัตน์ เลิศแตง หญิง Wirat Leadtang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ระเบียบ โฉมแดง หญิง RABIAB CHOMDAENG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง สุรีรัตน์ สวัสดิเทพ หญิง SUREERAT s ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี ธานี หญิง Anchalee Tanee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิรดา ศิริวัฒน์ หญิง PIRADA SIRIWAT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาสินี มีชาญ หญิง Wilasinee Meechan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นัฐพล มีตาล ชาย Nattapon Meetan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยุทธนา เตชรังศรี ชาย Yuttana Techarangsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชณันท์สิตา สิงห์สถิตย์ หญิง chanunsita singsatit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภัสวรรณ อบสิน หญิง Naphatsawan Aobsin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกานต์ วิรัญดร หญิง ืN V ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิสรา แสงโสด หญิง C S ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัคชญา แก้วเบี้ย หญิง s K ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พวงผกา จงธรรม์ หญิง Puangpaka Jangtan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิศ สายสุรินทร์ หญิง PHIT SAISURIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประไพ พงษ์พานิช หญิง PRAPAI PHONGPACHIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรัญญา พลหาญ หญิง ARUNYA PONHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปัญธิตา นิลสนธิ หญิง panthita nilsonthi ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริกาญจน์ กองเกิด หญิง Sirikran Kongkeod ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.79
ภาษาอังกฤษ 41.88
คณิตศาสตร์ 23.75
วิทยาศาสตร์ 34.55
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.92
ภาษาอังกฤษ 26.25
คณิตศาสตร์ 22.50
วิทยาศาสตร์ 27.54
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.88
ภาษาอังกฤษ 41.25
คณิตศาสตร์ 30.63
วิทยาศาสตร์ 36.13

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.00
ภาษาอังกฤษ 30.45
คณิตศาสตร์ 17.45
วิทยาศาสตร์ 29.24
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.63
ภาษาอังกฤษ 29.25
คณิตศาสตร์ 21.00
วิทยาศาสตร์ 30.75
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 68.33
ภาษาอังกฤษ 32.67
คณิตศาสตร์ 34.00
วิทยาศาสตร์ 35.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ห้วยพลู
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 99,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ห้วยพลู
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ กึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ห้วยพลู
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 817,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ห้วยพลู
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ห้วยพลู
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ห้วยพลู
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 2,187,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 63 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ห้วยพลู
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 660,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ห้วยพลู
ลำดับที่ 8
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ห้วยพลู
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ห้วยพลู
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 295,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ห้วยพลู
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 630,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ห้วยพลู
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 10 ที่
ใช้การไม่ได้ 10 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ห้วยพลู
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 30,245.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ห้วยพลู

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ห้วยพลู

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด