ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360453

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020140

รหัส SMIS 8 หลัก

204

จำนวนนักเรียน

1065360453

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 6 14 1
อนุบาล 2 7 11 18 1
รวม อนุบาล 15 17 32 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 12 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 11 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 11 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 12 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 9 24 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 56 59 115 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 13 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 9 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 11 23 1
รวมทั้งหมด 24 33 57 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 95 109 204 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง วันทนา บุตรเลิศ หญิง WANTANA BUDLERD ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ กมลรัตน์ ชาย Somsak Kamolrat ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ วันกิ่ง หญิง Siriwan Wanking ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่พันตรี ธีรพันธุ์ แสนบุญเลิง ชาย Therapun Sanboonlerng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จุฑามาศ ท่าวัง หญิง ่ีJutamart Thawang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ สังข์เดช หญิง Benjawan sungdat ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว พชรภัทร แว่นตาดี หญิง Pacharapat Wantadee ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาง สุวิมล ศรีบุญมี หญิง Suvimon Sibunme ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชัยยศ อู่แสนขันธ์ ชาย Chaiyot Ausanlehan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชาดา โพตะกาว หญิง Nichada Photakao ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริขวัญ นวลจำปา หญิง Sirikhan Nuanjampa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพิชญา ทิฆะวงค์ หญิง Supitchaya Thikhawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชณิดา ขุนณรงค์ หญิง Phachanida Khunnarong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มงคล จันทร์ลา ชาย Mongkol Janla ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรี วรพล โพตะกาว ชาย Worapon Photakaw ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา น้อยลา หญิง Sukanya Noila ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา ฉายศรี หญิง Paveena chaisri ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชมัยพร ขาวพุ่ม หญิง Chamaiphorn Khaophum ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา แป้นจันทร์ ชาย Preecha Panjun นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.73
ภาษาอังกฤษ 37.33
คณิตศาสตร์ 26.33
วิทยาศาสตร์ 31.14
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.43
ภาษาอังกฤษ 33.09
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 25.25
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.56
ภาษาอังกฤษ 41.35
คณิตศาสตร์ 32.69
วิทยาศาสตร์ 40.08

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.31
ภาษาอังกฤษ 31.15
คณิตศาสตร์ 22.15
วิทยาศาสตร์ 30.02
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.50
ภาษาอังกฤษ 30.88
คณิตศาสตร์ 21.50
วิทยาศาสตร์ 27.84
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.13
ภาษาอังกฤษ 30.27
คณิตศาสตร์ 27.20
วิทยาศาสตร์ 36.13

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 38,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 10 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 1,639,271.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 390,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 4
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 38,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 879,997.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 259,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 23 เมตร
ยาว 42 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 9
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 13 เมตร
ยาว 14 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 567,250.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 12
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 102 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด