ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360343

รหัส Obec 6 หลัก

20

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020053

รหัส SMIS 8 หลัก

326

จำนวนนักเรียน

1065360343

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 9 11 20 1
อนุบาล 1 7 17 24 1
อนุบาล 2 13 12 25 1
รวม อนุบาล 29 40 69 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 17 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 24 18 42 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 15 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 14 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 10 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 9 25 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 99 83 182 7
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 12 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 14 29 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 9 24 1
รวมทั้งหมด 40 35 75 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 168 158 326 13

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ปนัดดา ทับทิมทอง หญิง Panatda Thubthimthong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รุ่งแสง ชาวนา หญิง RUNGSANG CHAWNA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บัวพันธ์ น้อยเขียว หญิง BAOPRAN NOIKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิลาวัณย์ มหามาตย์ หญิง WILAWAN MAHAMART ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จรัมพร วงศ์ทรัพย์อิน หญิง JARUMPORN WONHSUBIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายรุ้ง ยศยื่งยง หญิง Sayroong Yosyingyong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดาวลอย ครุฑอินทร์ หญิง Dawlay Khrutin ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย กิตติชัย คล้ายพร้อม ชาย Kittichai Klayprom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทศพล บุระพวง ชาย Tossapol Burapuang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมาวดี ประทุมศรี หญิง Pattamawadee Pratoomsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพรรณ ศักดิ์สิทธิ์ หญิง Phonphan Suksit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัฐทยา แสนบุญมา หญิง Ahttaya Saenbunma ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรุณลักษณ์ โตศรีทรัพย์ หญิง Aronluck Tosisup ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรรณา จิตรแจ้ง หญิง suwanna jitjang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญารัชนี หอมหวล หญิง Yaratchanee Homhual ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศันสนีย์ เพ็ชร์นิล หญิง Sansanee Phetnin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น ชาย Teerasak Prangkraitin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุญล้ำ จันทะคูณ หญิง Bun Lam Chan Tha Khun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิตภัทร์ เพ็ชรกล้า ชาย Jittapat Phetkha อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทิพย์วรรณ จันทะคูณ หญิง Tippawan ChanthaKhun ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.87
ภาษาอังกฤษ 32.84
คณิตศาสตร์ 26.03
วิทยาศาสตร์ 37.36
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.27
ภาษาอังกฤษ 26.21
คณิตศาสตร์ 23.28
วิทยาศาสตร์ 26.09
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.77
ภาษาอังกฤษ 32.71
คณิตศาสตร์ 32.29
วิทยาศาสตร์ 43.31

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.74
ภาษาอังกฤษ 25.97
คณิตศาสตร์ 19.78
วิทยาศาสตร์ 29.58
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.14
ภาษาอังกฤษ 28.38
คณิตศาสตร์ 22.10
วิทยาศาสตร์ 32.14
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.20
ภาษาอังกฤษ 29.00
คณิตศาสตร์ 24.60
วิทยาศาสตร์ 37.40

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดท่าหมื่นราม
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 2,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 486 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่าหมื่นราม
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 238 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดท่าหมื่นราม
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 45 เมตร
ยาว 90 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าหมื่นราม
ลำดับที่ 4
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 13 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดท่าหมื่นราม
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าหมื่นราม
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 2,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่าหมื่นราม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 309,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 238 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าหมื่นราม
ลำดับที่ 8
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 170 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่าหมื่นราม
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 80 เมตร
ยาว 80 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดท่าหมื่นราม
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 92,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่าหมื่นราม
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่าหมื่นราม
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่าหมื่นราม
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าหมื่นราม
ลำดับที่ 14
ประเภท ถนน
แบบ ถนนลาดยาง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 1500 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าหมื่นราม
ลำดับที่ 15
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 1600 เมตร
ยาว 1600 เมตร
ลึก 30 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดท่าหมื่นราม
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่าหมื่นราม
ลำดับที่ 17
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดท่าหมื่นราม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดท่าหมื่นราม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด