ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360371

รหัส Obec 6 หลัก

15

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020038

รหัส SMIS 8 หลัก

128

จำนวนนักเรียน

1065360371

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 3 1 4 1
อนุบาล 1 5 3 8 1
อนุบาล 2 4 6 10 1
รวม อนุบาล 12 10 22 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 10 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 6 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 8 17 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 32 41 73 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 6 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 2 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 6 11 1
รวมทั้งหมด 19 14 33 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 63 65 128 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว กนกกาญจน์ อุปราช หญิง Kanokkarn Aupparat ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จันทร์จิรา สนศิริ หญิง Janjira Sonsiri ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิษ์ฎากานต์ จิตต์เจริญ หญิง Chanidakan Chitcharoan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วันนพร ภักดีหลวง หญิง Wannaporn Pakdeelueng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประกรรณ ทองรักษ์ ชาย Prakan Thongrak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กษิดิศ ล้นเหลือ ชาย Kasidit Lonlue ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตตปาณี บูรณะ หญิง Ruttapanee Boorana ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุวัฒน์ ทัศบุตร ชาย Anuwat Tasabut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐ์ชนัญชา สุวพัชรภรณ์ หญิง Natchanancha Suwaphatcharaphon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิภัทร คำแก้ว ชาย Wutthipat Kumkaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรชณัฐมณฑน์ รัฐมนตรี หญิง Pornchanatmon Rattamontree ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณี คล้ายทับทิม หญิง Suwannee Kiaythubthim ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชวพล เลือดทหาร ชาย chawaphon Lueadtahan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
ว่าที่ร.ต.หญิง ขรินทร์ทิพย์ ธนูขันธ์ หญิง Kharinthip Thanookhan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณีรัตน์ ดีห้อย หญิง Maneerat Deehoy ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.45
ภาษาอังกฤษ 25.75
คณิตศาสตร์ 27.00
วิทยาศาสตร์ 28.23
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.31
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 20.63
วิทยาศาสตร์ 32.06
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.10
ภาษาอังกฤษ 28.25
คณิตศาสตร์ 28.50
วิทยาศาสตร์ 34.55

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.41
ภาษาอังกฤษ 30.23
คณิตศาสตร์ 17.09
วิทยาศาสตร์ 28.25
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.40
ภาษาอังกฤษ 26.20
คณิตศาสตร์ 21.20
วิทยาศาสตร์ 27.90
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.25
ภาษาอังกฤษ 26.00
คณิตศาสตร์ 20.50
วิทยาศาสตร์ 27.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 290,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 171 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 3,100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 1,780,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 720,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 1,110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 10 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 3,600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
ลำดับที่ 8
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 2,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด