ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360348

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020089

รหัส SMIS 8 หลัก

148

จำนวนนักเรียน

1065360348

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 10 19 1
อนุบาล 2 9 4 13 1
รวม อนุบาล 18 14 32 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 11 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 7 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 43 43 86 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 8 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 5 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 4 8 1
รวมทั้งหมด 13 17 30 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 74 74 148 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ผจงเกียรติ จีนสลุต ชาย Pajongkieat Jinsalud ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เพียงเพ็ญ กันมา หญิง PIENGPEN KANMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ไพลิน ชูกลิ่น หญิง PILIN CHUKLIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประภาศิริ แก้วใส หญิง PRAPASIRI KAEWSAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิกุล เกษาพร หญิง PIKUL KASAPRON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วาสนา ทุมเพชร หญิง WASANA TOOMPETH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชนิดาภา สอนง่าย หญิง Chanidapha Sonngai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย นัฐพล เฟื่องเพียร ชาย Nattapon Fueangpian ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุลีพร ปิ่นแก้ว หญิง Suleeporn pinkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ ดีธงทอง หญิง Jirapohn Deethongthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนัญชัย เวชชเศรษฐนนท์ ชาย Thananchai Vejchasetthanon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เบญจวรรณ บรรพต หญิง Benjawan Bonphot ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดารณี ดีมี หญิง Daranee Deemee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. นิพนธ์ ลาคำ ชาย Nipon Lakham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณัฎฐ์ธนันท์ รอบจังหวัด หญิง Natthanan Ropchangwat ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาสินี สุขวัฒน์ หญิง wilasinee sukkhawat ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.00
ภาษาอังกฤษ 33.00
คณิตศาสตร์ 23.50
วิทยาศาสตร์ 35.89
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.73
ภาษาอังกฤษ 25.58
คณิตศาสตร์ 29.23
วิทยาศาสตร์ 27.79
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.85
ภาษาอังกฤษ 33.25
คณิตศาสตร์ 41.00
วิทยาศาสตร์ 42.70

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.25
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 16.80
วิทยาศาสตร์ 24.64
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.50
ภาษาอังกฤษ 22.33
คณิตศาสตร์ 21.33
วิทยาศาสตร์ 27.42
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.40
ภาษาอังกฤษ 24.00
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 30.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 125,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 154,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 1,394,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ลำดับที่ 5
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 14 เมตร
ยาว 28 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 545,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 505,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ลำดับที่ 11
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 280,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,481,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ลำดับที่ 16
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 245,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด