ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360437

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020126

รหัส SMIS 8 หลัก

183

จำนวนนักเรียน

1065360437

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 5 6 11 1
อนุบาล 1 11 9 20 1
อนุบาล 2 13 4 17 1
รวม อนุบาล 29 19 48 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 9 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 11 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 11 20 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 42 52 94 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 4 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 4 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 4 15 1
รวมทั้งหมด 29 12 41 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 100 83 183 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อุกฤษฏ์ ยศปัญญา ชาย Ukrit Yospunya ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นิยม รุณไชย ชาย niyom roonchai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สไบแพร อินทรปราง หญิง SABAIPAIR INTARAPRANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิวพร ตระกูลทิพย์ หญิง SIWAPORN TRAKOOLTIP ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุปราณี คำแก้ว หญิง Suprani Saelo ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นงลักษณ์ สังเกตุ หญิง ์Nongluk Sangket ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุนารี นากแก้ว หญิง Sunaree Nakkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณีรัตน์ เสนานุช หญิง Maneerat Sananuch ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลรัตน์ จีนคง หญิง Kamonrat Chinkhong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรษา จันทร์หยวก หญิง Suphansa Chanhyuak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศศิธาภรณ์ ด้วงสงกา หญิง Sasithaporn Duangsongka ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกศสิริ แพะโต๊ะ หญิง Katesiri Paeto ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กรีวิชย์ คชลี ชาย Greewit Khochalee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภาวรินทร์ ลาจ้อย หญิง Prapawarin lajoy ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดารุณี นิเทียรสี หญิง Daruni Nithiansi ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุทัตตา เปรมกมล หญิง Sutatta Premkamol ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ชนก อ่ำเพียร หญิง pimchanok aumpain ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 67.00
ภาษาอังกฤษ 44.38
คณิตศาสตร์ 24.38
วิทยาศาสตร์ 42.25
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.70
ภาษาอังกฤษ 28.39
คณิตศาสตร์ 29.29
วิทยาศาสตร์ 33.41
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.92
ภาษาอังกฤษ 34.17
คณิตศาสตร์ 36.11
วิทยาศาสตร์ 37.78

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.70
ภาษาอังกฤษ 30.80
คณิตศาสตร์ 26.80
วิทยาศาสตร์ 30.40
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.00
ภาษาอังกฤษ 26.50
คณิตศาสตร์ 26.00
วิทยาศาสตร์ 39.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.80
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 32.80
วิทยาศาสตร์ 32.40

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านพัฒนาดงน้อย
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 13,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านพัฒนาดงน้อย
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านพัฒนาดงน้อย
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 14 เมตร
ยาว 27 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านพัฒนาดงน้อย
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านพัฒนาดงน้อย
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 11,088.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านพัฒนาดงน้อย
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 313
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 290,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านพัฒนาดงน้อย
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ พิเศษ 1 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 1.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 52 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านพัฒนาดงน้อย
ลำดับที่ 8
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านพัฒนาดงน้อย
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 720,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านพัฒนาดงน้อย
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านพัฒนาดงน้อย
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านพัฒนาดงน้อย
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 1.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านพัฒนาดงน้อย
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 267,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านพัฒนาดงน้อย
ลำดับที่ 14
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านพัฒนาดงน้อย

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านพัฒนาดงน้อย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด