ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360386

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020064

รหัส SMIS 8 หลัก

181

จำนวนนักเรียน

1065360386

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 8 13 1
อนุบาล 2 8 8 16 1
รวม อนุบาล 13 16 29 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 13 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 17 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 10 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 21 15 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 11 27 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 78 74 152 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 91 90 181 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองปรือ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ษณอนงค์ ชูรา หญิง Sana-Anong Choora ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จันทนา ศิริธร หญิง JANTANA SIRIHORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรรณา แซกรัมย์ หญิง Suwanna Saekram ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย นาวิน ฉิมพาลี ชาย Nawin Chimpalee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉรา ท่อนสาย หญิง Atchara Tornsai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตรวดี คำเด่นเหล็ก หญิง Jitwadee Kumdenlek ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กานต์สิรี สิทธิ หญิง Kansiree Sitti ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐกร บุญธรรม ชาย Nutthakorn Buntham ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมภพ กองทอง ชาย Sompop Kongtong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เกษม แก้วเนตร ชาย Kasam Kaeonet ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.00
ภาษาอังกฤษ 46.11
คณิตศาสตร์ 28.89
วิทยาศาสตร์ 37.98
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.60
ภาษาอังกฤษ 29.38
คณิตศาสตร์ 34.58
วิทยาศาสตร์ 37.67
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.92
ภาษาอังกฤษ 32.67
คณิตศาสตร์ 31.00
วิทยาศาสตร์ 43.37

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองปรือ
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 225,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองปรือ
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 2,900,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 216 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองปรือ
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 99,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 5 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองปรือ
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 436,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองปรือ
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 1,035,787.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 432 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองปรือ
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 85,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 72 เมตร
ยาว 109 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองปรือ
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองปรือ
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 480,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 216 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองปรือ
ลำดับที่ 9
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ยาว 310 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองปรือ
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองปรือ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองปรือ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด