ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360374

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020096

รหัส SMIS 8 หลัก

204

จำนวนนักเรียน

1065360374

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 7 14 1
อนุบาล 2 12 14 26 1
รวม อนุบาล 19 21 40 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 14 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 7 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 19 9 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 11 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 60 60 120 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 7 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 5 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 4 10 1
รวมทั้งหมด 28 16 44 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 107 97 204 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านท่าข้าม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธนากร วัฒนพรเดชา ชาย Tanakorn Wattanaporndecha ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนากร วัฒนพรเดชา ชาย Thanakorn Wattanaporndecha ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรภิรมย์ มีศิลารัตน์ หญิง Pornpirom Meesilarat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุษาวดี เอื้อเฟื้อ หญิง Usawadee Euafua ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อ ชาย Khammarat Panwong-kor ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กชพร วัฒนพรเดชา หญิง Kotchaporn Wattanaporndecha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อทิตยา ราชดี หญิง Atitaya Rachdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริลักษณ์ สิสี หญิง Sirilak Sisee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิจิตรา มาลาทิพย์ หญิง Wichittra Malathip ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นลัทพร โพธิ์หล้า หญิง Nalatphon Phola ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ อุ่นเรือน หญิง Juthamart Unruean ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรรถพงษ์ จันทะเดช ชาย Attapong Chanthadet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิษณุ บุญมาก ชาย Wissanu Boonmak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์จิรา อุดม หญิง janjira udom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชรินรัตน์ สุขมามอญ หญิง Charinrat Sukmamorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปริชญา โภชชงค์ หญิง Paritchaya Photchong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศรีไพริณฐ์ จินตพันธ์เกษม หญิง Sripairin Jintaphankasem ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา มีรอด หญิง Sukunya Meerod ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิติรัตน์ จำรูญ ชาย Phitirat Chamroon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.19
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 23.75
วิทยาศาสตร์ 29.98
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.13
ภาษาอังกฤษ 33.13
คณิตศาสตร์ 36.25
วิทยาศาสตร์ 40.69
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.39
ภาษาอังกฤษ 29.22
คณิตศาสตร์ 24.38
วิทยาศาสตร์ 33.94

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.75
ภาษาอังกฤษ 21.25
คณิตศาสตร์ 17.33
วิทยาศาสตร์ 28.17
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.87
ภาษาอังกฤษ 28.13
คณิตศาสตร์ 20.53
วิทยาศาสตร์ 26.83
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.17
ภาษาอังกฤษ 29.33
คณิตศาสตร์ 28.67
วิทยาศาสตร์ 35.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านท่าข้าม
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 112,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านท่าข้าม
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 43,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าข้าม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าข้าม
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 387,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าข้าม
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าข้าม
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 1,296,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าข้าม
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านท่าข้าม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านท่าข้าม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด