ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360385

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020063

รหัส SMIS 8 หลัก

290

จำนวนนักเรียน

1065360385

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 13 10 23 1
อนุบาล 2 10 12 22 1
รวม อนุบาล 23 22 45 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 17 16 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 11 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 16 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 19 38 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 19 12 31 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 91 84 175 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 14 31 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 8 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 10 16 1
รวมทั้งหมด 38 32 70 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 152 138 290 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านน้ำริน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมชาย โตใหญ่ ชาย Somchai Toyai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อัจฉราภรณ์ วิไลสมสกุล หญิง Atcharaphorn Wilaisomsakul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมศรี ชูรา หญิง SOMSRI CHOOLA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธีรวัฒน์ สุขเอม ชาย Thirawat Suk-aim ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปิยาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ หญิง PIYAPORN SRISAWAT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เดชณรงค์ มั่นคง ชาย Dejnarong Mankong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อภิชาติ เอี่ยมสงคราม ชาย APICHAT AEMSONGCRAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนันทา ส่งนุ่น หญิง SUNANTHA SONGNUN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรีรัตน์ วารีทิพย์ หญิง WAREERAT VAREETHIP ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมฤทธิ์ ศรีสุรินทร์ ชาย chaloemrit srisurin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สินาภรณ์ บุญเลิศฤทธิ์ หญิง Sinaporn Boonlertrit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญากานต์ ดีตุ หญิง Kanyakan Deetu ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณาภรณ์ เครื่องคำ หญิง Kannaporn kruangkam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปทุมมา อยู่สอน หญิง Pathumma Yuson ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ ทุมแก้ว หญิง Saowaluk Tomkaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฐาปกรณ์ ชูรา ชาย Thapakorn Chura ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนีกร ติ๊ตาวงศ์ หญิง ratchaneekorn titawong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.73
ภาษาอังกฤษ 28.13
คณิตศาสตร์ 21.88
วิทยาศาสตร์ 34.97
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.36
ภาษาอังกฤษ 28.07
คณิตศาสตร์ 29.09
วิทยาศาสตร์ 36.42
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.75
ภาษาอังกฤษ 27.17
คณิตศาสตร์ 26.30
วิทยาศาสตร์ 34.17

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.14
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 19.11
วิทยาศาสตร์ 24.07
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.00
ภาษาอังกฤษ 26.30
คณิตศาสตร์ 19.40
วิทยาศาสตร์ 27.23
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.92
ภาษาอังกฤษ 25.77
คณิตศาสตร์ 20.31
วิทยาศาสตร์ 28.92

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านน้ำริน
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 646,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านน้ำริน
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 9,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้ำริน
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 824,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำริน
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 2,700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำริน
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 95,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 81 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำริน
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 3,340,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 60 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำริน
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 85,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านน้ำริน
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 555,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำริน
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 149,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 27 เมตร
ยาว 9 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำริน
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 267,152.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้ำริน
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้ำริน
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 528,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำริน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำริน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด