ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360389

รหัส Obec 6 หลัก

24

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020067

รหัส SMIS 8 หลัก

385

จำนวนนักเรียน

1065360389

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 13 16 29 1
อนุบาล 2 26 20 46 2
รวม อนุบาล 39 36 75 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 19 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 11 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 22 38 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 21 39 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 27 18 45 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 19 20 39 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 109 111 220 8
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 19 33 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 6 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 17 32 1
รวมทั้งหมด 48 42 90 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 196 189 385 14

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ศุภณัฐ จันประตูมอญ ชาย Suppanut Chanpratomon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มนสิช คงประเสริฐ ชาย Mr.Manasit Kongprasert รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง อัจฉรา สังขะเมฆะ หญิง Atchara Sankhamakha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พลาดิศัย ไวทยกุล ชาย Paladisai Waithayakul ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อรรถชัย นันตะวงษ์ ชาย Auttachai Nantawong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ไฝ่ฝัน จันทร์น้อย หญิง Faifun Junnoi ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เกื้อกูล หนูภา ชาย Kauekul Noopa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กันทิมา เปี้ยทอง หญิง kantima pherdong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ตันหยง นาคจรูญ หญิง Tanyong Nakcharoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิตาภา สายวงค์ หญิง Titapa saiwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติมา จันทะคุณ หญิง Kittima Jantakun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญนภา ยางสูง หญิง Pennapa Yangsung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศินารถ มั่นชาวนา หญิง Sasinard Manchaona ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำฝน ศึกษา หญิง Namfon Sueksa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คงขวัญ โทลา หญิง Khongkwan Thola ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิชัย โทลา ชาย Wuttichai Thola ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลิดา แสงบุดดี หญิง Chalida Saengbuddee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวรรณ ทองคำปัน ชาย Suwan Thongkampan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา หม่องชา หญิง Sukanya Mongcha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจมาศ ใจวัง หญิง ฺBenjamad Jaiwang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ แผนสันเที๊ยะ ชาย Somsak Pansantea ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชินาพันธุ์ บุญศรี หญิง Chinapan Bunsri ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัลยา ด้วงโป้ หญิง Kanlaya Duangpo ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รวินท์นิภา สุทธิสนธิ์ หญิง Rawinnipha Sutthison เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.41
ภาษาอังกฤษ 30.25
คณิตศาสตร์ 28.25
วิทยาศาสตร์ 37.24
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.15
ภาษาอังกฤษ 25.75
คณิตศาสตร์ 31.75
วิทยาศาสตร์ 39.53
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.70
ภาษาอังกฤษ 29.30
คณิตศาสตร์ 28.28
วิทยาศาสตร์ 40.38

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.00
ภาษาอังกฤษ 27.78
คณิตศาสตร์ 22.67
วิทยาศาสตร์ 28.22
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.44
ภาษาอังกฤษ 29.00
คณิตศาสตร์ 17.78
วิทยาศาสตร์ 26.89
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.33
ภาษาอังกฤษ 26.38
คณิตศาสตร์ 27.24
วิทยาศาสตร์ 35.14

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 26 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 720,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 1 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 1,511,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 241,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,996,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 4,750,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 8,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 31 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 1,613,378.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 241,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
ลำดับที่ 14
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด