ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360351

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020097

รหัส SMIS 8 หลัก

167

จำนวนนักเรียน

1065360351

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 3 4 7 1
อนุบาล 1 6 6 12 1
อนุบาล 2 5 14 19 1
รวม อนุบาล 14 24 38 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 13 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 6 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 42 45 87 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 5 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 6 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 9 15 1
รวมทั้งหมด 22 20 42 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 78 89 167 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ประไพพัชร์ ดีอ่ำ หญิง Prapaipach Deeum ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรุณี บำรุงดิลก หญิง Arunee Bumrungdilok ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ยอดชาย ณรงค์พิทักษ์ ชาย YODCHAI NARONGPITAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร เกตุศรีบุรินท์ หญิง SIRIPORN KETSRIBURIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร ขำสุทัศน์ หญิง Siriporn Khumsutas ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วลีภรณ์ อาสนาชัย หญิง WALEEPORN ARSANACHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ปรเมศวร์ เลี่ยมขาว ชาย porramet lieamkhaw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิภารัตน์ เนตรแก้ว หญิง Wipharat Netkaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มัทนียา กันมา หญิง Mattaneeya Kanma ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชิโนรส จันทร์บุญนาค ชาย chinorot junboonnak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิโรจน์ อ้นหนู ชาย wirod onnu ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พัชรพงษ์ เพชรโก ชาย Phatcharapong Phetka ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินภา นาคแก้ว หญิง Sirinapa Nakkeaw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัททิรา วังกาวรรณ์ หญิง Pattira Wangkawan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑารัตน์ สมวรรณ หญิง jutarat somwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญพิชชา คำพันธ์ หญิง phenphicha khumphun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เดชา อินทเสน ชาย Decha Intasen ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ดาวเรือง ปานเมือง หญิง Daoruang Panmuang ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จรรญา ทองคำ หญิง Janya Thongkhum ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.75
ภาษาอังกฤษ 34.50
คณิตศาสตร์ 34.00
วิทยาศาสตร์ 32.27
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.97
ภาษาอังกฤษ 32.81
คณิตศาสตร์ 34.38
วิทยาศาสตร์ 32.38
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.38
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 29.17
วิทยาศาสตร์ 33.50

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.50
ภาษาอังกฤษ 33.50
คณิตศาสตร์ 35.20
วิทยาศาสตร์ 31.00
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.88
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 26.50
วิทยาศาสตร์ 28.13
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.50
ภาษาอังกฤษ 25.75
คณิตศาสตร์ 38.50
วิทยาศาสตร์ 38.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 2,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 207
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 948,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 325,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 590,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 192 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 990,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 192 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
ลำดับที่ 8
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 70 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 544,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 990,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 192 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 384 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด