ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360430

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020133

รหัส SMIS 8 หลัก

181

จำนวนนักเรียน

1065360430

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 5 14 1
อนุบาล 2 4 6 10 1
รวม อนุบาล 13 11 24 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 6 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 12 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 7 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 53 48 101 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 9 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 6 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 9 18 1
รวมทั้งหมด 32 24 56 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 98 83 181 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดบ้านมุง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ ลาไม้ ชาย SOMSAK LAMAI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รุ่งนภา เอี่ยมอ่อน หญิง RUNGNAPA IAM-ON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรวรรณ ยศปัญญา หญิง ORAWAN ัYOTPANYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บุศรินทร์ ลาไม้ หญิง BUSSARIN LAMAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อภัสรา บุศยารัศมี หญิง APASARA BOODSAYARATSA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นวลจันทร์ ต้นวัฒนกุล หญิง NUANCHAN TONWATTANAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ดำรง ชอบธรรม ชาย DAMRONG CHOBTHAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชัยยัน ยี่คิ้ว ชาย CHAIYAN YEEKHEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภัสศรณ์ คำแหง หญิง suphassorn khamhaeng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชัยวุฒิ สุวรรณลา ชาย Chaiwut Suwanla ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จินตนา น้อยพันธ์ หญิง ่jintana noipan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว แก้วนภา พิมพา หญิง Kaewnapa Pimpa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชลิดา ทองดอนพุ่ม หญิง Chalida Thongdonphum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศิริพร พรหมอยู่ หญิง siriporn phromyoo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง เนตรนภา ยอดพิระ หญิง Netnapha yodpira ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัฒนาพร อินทร์แผลง หญิง Wattanaporn Inphaeng ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิสันต์ คนโท ชาย Wisan Khontho ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.98
ภาษาอังกฤษ 37.00
คณิตศาสตร์ 24.50
วิทยาศาสตร์ 44.00
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.42
ภาษาอังกฤษ 35.83
คณิตศาสตร์ 30.83
วิทยาศาสตร์ 31.17
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.44
ภาษาอังกฤษ 34.17
คณิตศาสตร์ 42.78
วิทยาศาสตร์ 41.50

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.81
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 24.00
วิทยาศาสตร์ 27.58
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.64
ภาษาอังกฤษ 29.86
คณิตศาสตร์ 22.29
วิทยาศาสตร์ 31.93
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.50
ภาษาอังกฤษ 24.60
คณิตศาสตร์ 29.20
วิทยาศาสตร์ 34.40

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดบ้านมุง
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 400 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านมุง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านมุง
ลำดับที่ 3
ประเภท บ่อน้ำตื้น
แบบ อื่น ๆ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 15 เมตร
ลึก 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านมุง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 390,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านมุง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 1,916,395.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านมุง
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 4,626,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบ้านมุง
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 40 เมตร
ยาว 100 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านมุง
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านมุง
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านมุง
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 837,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านมุง
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 2,537,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านมุง
ลำดับที่ 12
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 300 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านมุง
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านมุง
ลำดับที่ 14
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 990,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 17 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านมุง
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านมุง
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบ้านมุง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบ้านมุง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด