ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360382

รหัส Obec 6 หลัก

14

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020060

รหัส SMIS 8 หลัก

185

จำนวนนักเรียน

1065360382

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 9 17 1
อนุบาล 2 8 7 15 1
รวม อนุบาล 16 16 32 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 9 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 12 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 10 22 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 59 53 112 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 5 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 6 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 6 12 1
รวมทั้งหมด 24 17 41 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 99 86 185 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านนาพราน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง สาลี่ ศรีชู หญิง SALEE SRICHOO ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศศิธร ศรีดี หญิง SASITHON SRIDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วาสนา ขันโสม หญิง WASANA KHANSOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา อยู่ม่วง หญิง KANJANA TAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฉลองขวัญ หวังภู่ หญิง Chalongkhwan Wangpoo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิมพ์พิพัชร ทิมเครือจีน หญิง Miss Phimphiphat Timkruegeen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งเสมอ เสนารักษ์ หญิง Miss.Nungsemaur Senaruke ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เอกอำนาจ ศรีโพธิ์ ชาย Ekamnat Sripo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารุณี นิลศิริ หญิง ๋Jarunee Nilsiri ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อาริสา ศรีดี หญิง Arisa Sridee Sridee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อิสรภาพ กันมา ชาย Itsaraphap Kanma ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภาภรณ์ บุญชื่น หญิง Napaporn Boonchuen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญานิษฐ์ สุขโฉม หญิง Chayanis Sukchom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภารัตน์ สารมะโน หญิง Wiparat Sanmano ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.21
ภาษาอังกฤษ 40.83
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 44.93
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.84
ภาษาอังกฤษ 34.09
คณิตศาสตร์ 28.18
วิทยาศาสตร์ 33.93
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.00
ภาษาอังกฤษ 32.74
คณิตศาสตร์ 28.10
วิทยาศาสตร์ 33.88

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.00
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 18.50
วิทยาศาสตร์ 31.20
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.00
ภาษาอังกฤษ 26.40
คณิตศาสตร์ 19.20
วิทยาศาสตร์ 23.00
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.14
ภาษาอังกฤษ 24.86
คณิตศาสตร์ 25.14
วิทยาศาสตร์ 34.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านนาพราน
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านนาพราน
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 7,800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาพราน
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านนาพราน
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 4,990,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาพราน
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 722,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านนาพราน
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 4,990,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 0 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาพราน
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 1,172,755.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาพราน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาพราน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด