ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360366

รหัส Obec 6 หลัก

20

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020108

รหัส SMIS 8 หลัก

148

จำนวนนักเรียน

1065360366

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 2 6 8 1
อนุบาล 1 3 6 9 1
อนุบาล 2 12 8 20 1
รวม อนุบาล 17 20 37 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 11 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 2 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 9 22 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 45 40 85 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 3 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 4 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 0 3 1
รวมทั้งหมด 19 7 26 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 81 67 148 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเจริญผล

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ภิญโญ สุขขำ ชาย PINYO SUKKOUM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีทรัพย์ หญิง ๋ีJulalak Srisap ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งนุช จิตครบุรี หญิง NUENGNUCH JITKHONBUREE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธวัลพร กำจรจรุงวิทย์ หญิง TAWANPORN KUMJORNJARUNGVIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารีรัตน์ อินวิเชียร หญิง Areerat Invichean ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธนัชพร เรืองนภาเพ็ญ หญิง TANATCHAPRON REANGNAPAPHEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริกัญญา เอี่ยมกาย หญิง Sirikanya Iamkay ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย กิตติคุณ จงวรรธนะศิลป์ ชาย กิตติคุณ Jongwattanasin ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุราษฏร์ ใจขัน ชาย Surach Jaikhan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์พัน คุชช่วง หญิง PIMPAN KUDCHAUNG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นริศรา พนาเวทสุนทร หญิง NARIDSARA PHANAVADSUNTORN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศรินธร สุขโชติ หญิง Sarinthon Sukchod ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ลดาภรณ์ จันทะยาง หญิง Ladaporn Chantayang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จารุวรรณ์ อุปถัมภานันท์ หญิง ๋Jaruwan Ouppatumpanan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อานนท์ ชุช่วย ชาย Arnon Chuchuay ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภุมรินทร์ ซ้อนพิมพ์ หญิง Pummarin Sonpim ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรกฤษ มาโต ชาย Jugkrid Mato ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชมนิภาณัฏฐ์ ศรีสง่า หญิง Chomniphanut Srisanga ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัสสรา สร้อยมุข หญิง Suphatsara Soimuk ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จำนงค์ พงษ์ประยูร ชาย Jumnong Phongphayoon นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.54
ภาษาอังกฤษ 33.21
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 39.86
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.94
ภาษาอังกฤษ 38.33
คณิตศาสตร์ 36.67
วิทยาศาสตร์ 35.22
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.11
ภาษาอังกฤษ 36.88
คณิตศาสตร์ 47.50
วิทยาศาสตร์ 42.31

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.91
ภาษาอังกฤษ 28.36
คณิตศาสตร์ 21.09
วิทยาศาสตร์ 29.73
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.40
ภาษาอังกฤษ 26.13
คณิตศาสตร์ 24.80
วิทยาศาสตร์ 32.40
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.54
ภาษาอังกฤษ 29.69
คณิตศาสตร์ 20.00
วิทยาศาสตร์ 30.77

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเจริญผล
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 238,680.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเจริญผล
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 473,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเจริญผล
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเจริญผล
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 360,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเจริญผล
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเจริญผล
ลำดับที่ 6
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเจริญผล
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเจริญผล
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเจริญผล
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเจริญผล
ลำดับที่ 10
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 13 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเจริญผล
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเจริญผล
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเจริญผล
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2510
งบประมาณ 360,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเจริญผล

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเจริญผล

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด