ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

โรงเรียนในฝัน [ 5 ]

ลำดับ รหัส SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 65020007 บ้านทุ่งน้อย BANTHUNGNOY นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110
2 65020079 บ้านแม่ระกา banmaeraka นางสมถวิล คำหมู่ แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 65130
3 65020090 บ้านแก่งจูงนาง BanKaengjoongnang นางปรียาวดี บัวแก้ว วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 65130
4 65020131 บ้านใหม่สามัคคี Banmaisamakkee นางสาวยุพิน สุ่มประดิษฐ์ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190
5 65020140 บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) Banwangyang(Rhatsamakkee) นายสมศักดิ์ กมลรัตน์ วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190

โรงเรียนในฝัน [ 5 ]