ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360397

รหัส Obec 6 หลัก

21

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020080

รหัส SMIS 8 หลัก

326

จำนวนนักเรียน

1065360397

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 20 10 30 1
อนุบาล 1 6 8 14 1
อนุบาล 2 9 10 19 1
รวม อนุบาล 35 28 63 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 15 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 21 14 35 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 19 39 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 17 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 18 30 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 88 94 182 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 19 37 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 9 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 8 24 1
รวมทั้งหมด 45 36 81 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 168 158 326 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเข็ก

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ณัฐกิตติ์ ชาวนา ชาย NUTTAKIT CHAONA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บรรเจิด โรงคำ ชาย Banchoed Rongkham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนีย์ คุ้มสุข หญิง SUNEE KHUMSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณี กลิ่นอาจ หญิง PRANEE GLINARJ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กิ่งกาญจน์ พรหมสนธิ์ หญิง KHINGKHAN PROMSON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ละออ อยู่ตรง หญิง LAOR YOOTRONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภวรรณ ลิมานนท์ดำรงค์ หญิง SUPHAWAN LIMANONDUMRON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชิดชนก ไชยงามเมือง หญิง chitchanok chaingammueang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัชรี ปานคะเชนทร์ หญิง Watcharee Pankachen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชัญญาชิต สุดชา หญิง Chanyachit Sudcha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร ปะนามะโก หญิง Sasithorn Panamako ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภารัตน์ คำมูลตา หญิง Suparat Khammoonta ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินตพร โนจักร หญิง jintapron nojak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐนนท์ แย้มทับ ชาย Natthanon Yamthab ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา พานทอง หญิง Kanchana Panthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิรมล ทุมเพชร หญิง Niramol Toomphet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อลิษา เวสสะภักดี หญิง Alisa Wassapukdee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จักรพันธ์ บินขุนทด ชาย Jakkaphun Binkhunthod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิโรจน์ นพคุณ ชาย Nirot Nopphakhun ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว นงลักษณ์ สุทัตทยานันท์ หญิง Nonglak Suthatthayanan เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลพร จันทร์หอม หญิง Wilaiporn Chanhom ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.83
ภาษาอังกฤษ 31.41
คณิตศาสตร์ 36.30
วิทยาศาสตร์ 38.91
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.53
ภาษาอังกฤษ 30.59
คณิตศาสตร์ 37.35
วิทยาศาสตร์ 35.15
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.03
ภาษาอังกฤษ 29.22
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 38.59

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.64
ภาษาอังกฤษ 27.03
คณิตศาสตร์ 21.50
วิทยาศาสตร์ 26.90
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.67
ภาษาอังกฤษ 31.11
คณิตศาสตร์ 28.22
วิทยาศาสตร์ 29.67
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.85
ภาษาอังกฤษ 26.38
คณิตศาสตร์ 28.46
วิทยาศาสตร์ 33.46

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเข็ก
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 3,178,886.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 27 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเข็ก
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเข็ก
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเข็ก
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 1,680,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเข็ก
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช. 605/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 566,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 10 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเข็ก
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 56,565.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 9 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเข็ก
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเข็ก
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเข็ก
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 163,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 22 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเข็ก
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 56,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 9 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเข็ก
ลำดับที่ 11
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเข็ก
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 679,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเข็ก

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเข็ก

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด