ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

1/2565

ปีการศึกษา

360432

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65020113

รหัส SMIS 8 หลัก

188

จำนวนนักเรียน

1065360432

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 11 21 1
อนุบาล 2 17 9 26 1
รวม อนุบาล 27 20 47 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 14 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 12 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 17 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 14 17 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 67 74 141 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 94 94 188 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดปลวกง่าม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ลือชัย สิริศิโรรัตน์ ชาย LUICHAI SIRISIRORAT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อัญชลี วงษ์กัณหา หญิง anchalee wonganha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญ์วรา ยอดจันทร์ หญิง Kanwara Yodchan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฤทัยรัตน์ เมืองคำ หญิง Ruthairat Meungkom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ พุ่มเจริญ หญิง Sudarut Poomjharuen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยุทธการ เสือน้อย ชาย Yutthakran Sianoi ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุดใจ อ่อนหอม หญิง SUDJAI ONHOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กรรณิการ์ ครบุรี หญิง KUNNIKA KONBUREE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุทิน ทองดอนยอด ชาย SUTIN THONGDONYOD ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อลิษา ประทุมวัน หญิง Alisa Prathumwan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.13
ภาษาอังกฤษ 47.32
คณิตศาสตร์ 31.07
วิทยาศาสตร์ 40.92
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.94
ภาษาอังกฤษ 33.69
คณิตศาสตร์ 32.86
วิทยาศาสตร์ 38.89
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.29
ภาษาอังกฤษ 32.92
คณิตศาสตร์ 31.11
วิทยาศาสตร์ 35.17

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดปลวกง่าม
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดปลวกง่าม
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดปลวกง่าม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดปลวกง่าม
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดปลวกง่าม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดปลวกง่าม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดปลวกง่าม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2507
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 0 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดปลวกง่าม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดปลวกง่าม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด