ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2/2563

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 181 158 339 36
อนุบาล 1 903 807 1,710 129
อนุบาล 2 908 970 1,878 133
รวม อนุบาล 1,992 1,935 3,927 298
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 990 928 1,918 130
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,029 969 1,998 131
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,109 979 2,088 131
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,018 975 1,993 132
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,010 1,002 2,012 131
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,079 978 2,057 132
รวม ประถมศึกษาปีที่ 6,235 5,831 12,066 787
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 621 546 1,167 58
มัธยมศึกษาปีที่ 2 536 524 1,060 58
มัธยมศึกษาปีที่ 3 566 538 1,104 59
รวมทั้งหมด 1,723 1,608 3,331 175
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 9,950 9,374 19,324 1,260