ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 1/2563

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 186 151 337 38
อนุบาล 1 898 801 1,699 129
อนุบาล 2 904 965 1,869 133
รวม อนุบาล 1,988 1,917 3,905 300
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 982 929 1,911 130
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,037 966 2,003 131
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,105 972 2,077 131
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,003 979 1,982 132
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,007 1,003 2,010 131
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,081 977 2,058 132
รวม ประถมศึกษาปีที่ 6,215 5,826 12,041 787
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 618 532 1,150 58
มัธยมศึกษาปีที่ 2 547 532 1,079 58
มัธยมศึกษาปีที่ 3 576 543 1,119 59
รวมทั้งหมด 1,741 1,607 3,348 175
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 9,944 9,350 19,294 1,262