ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2/2562

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 218 196 414 38
อนุบาล 1 907 970 1,877 130
อนุบาล 2 950 917 1,867 133
รวม อนุบาล 2,075 2,083 4,158 301
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,053 978 2,031 136
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,109 964 2,073 136
ประถมศึกษาปีที่ 3 989 965 1,954 136
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,007 998 2,005 135
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,077 974 2,051 136
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,093 993 2,086 135
รวม ประถมศึกษาปีที่ 6,328 5,872 12,200 814
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 577 554 1,131 58
มัธยมศึกษาปีที่ 2 601 557 1,158 59
มัธยมศึกษาปีที่ 3 589 532 1,121 59
รวมทั้งหมด 1,767 1,643 3,410 176
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 10,170 9,598 19,768 1,291